SVETI BARTOL

bartolSveti Bartol (hrvatska varijanta) ili sveti Bartolomej (biblijska) apostol – Očito je da je njegovo ime hebrejsko (aramejsko): Bartolomej, a znači sin Tolomejev. Jedan je od Isusovih apostola. Predaja ga poistovjećuje s Natanaelom iz Ivanova evanđelja, te kaže da je nakon Isusova uzašašća propovijedao na području od Male Azije do Indije. Na povratku se zadržao u Armeniji gdje je propovijedao. Neki protivnici kršćanstva ga uhvate te su ga mučili “na perzijski način”, tako da su mu živome kožu oderali te ubili. Relikvije svetog Bartola se nalaze u Rimu kraj Tibera, gdje mu je posvećena crkva, te u Frankfurtu na Majni u Njemačkoj.

Filip nađe Natanaela i javi mu: “Našli smo onoga o kome je pisao Mojsije u Zakonu i Proroci: Isusa, sina Josipova, iz Nazareta”. Reče mu Natanael: “Iz Nazareta da može biti što dobro?” Kaže mu Filip: “Dođi i vidi”. Kad Isus ugleda gdje Natanael dolazi k njemu, reče za njega: “Evo istinitog Izraelca u kojem nema prijevare!” Kaže mu Natanael: “Odakle me poznaješ?” Odgovori mu Isus: “Vidjeh te prije negoli te Filip pozva, dok si bio pod smokvom”. Nato će mu Natanael: “Učitelju, ti si Sin Božji! Ti kralj si Izraelov!” Odgovori mu Isus: “Stoga što ti rekoh: ‘Vidjeh te pod smokvom’, vjeruješ. I više ćeš od toga vidjeti!” I nadoda: “Zaista, zaista, kažem vam: gledat ćete otvoreno nebo i anđele Božje gdje uzlaze i silaze nad Sina Čovječjega”.

Iv 1, 41-51