SVETI AGATON

AgatonSveti Agaton – vršio je službu rimskoga biskupa, pape, od 678. do 681. godine. Podrijetlom je sa Sicilije, bio je redovnik benediktinac. Za njegova pontifikata je održan II. ekumenski sabor u Carigradu koji je riješio monoteletističku herezu te je proglasio dogmu o dvije volje u osobi Isusa Krista. U poslanici caru Konstantinu IV. papa Agaton svjedoči o počecima kršćanstva među Slavenima, a na njihovim prostorima već je djelovalo nekoliko biskupa. Tako je Agaton prvi papa čije se djelovanje odnosi i na Hrvate i Hrvatsku.

Isus im pristupi i prozbori: “Dana mi je sva vlast na nebu i na zemlji! Pođite, dakle, i učinite mojim učenicima sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga i učeći ih čuvati sve što sam vam zapovijedio.”        Mt 28, 19-20a